§ 1 Foreningens navn

1.1 Foreningens navn er Fynske Fruer.

§ 2 Foreningens hjemsted

2.1 Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§ 3 Formål

3.1 Det er foreningens formål at støtte Fynske kvinder med eget CVR nummer til vækst via opbakning, faglige input og sparring.

§ 4 Medlemmer

4.1 Som medlem af foreningen optages kvinder med eget CVR nummer, der driver en mindre virksomhed på Fyn med op til 5 ansatte.

4.2 Bestyrelsen kan optage medlemmer, der ikke opfylder betingelsen i pkt. 4.1.

§ 5 Kontingent

5.1 Kontingentet for medlemmer fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 6 Bestyrelse

6.1 Bestyrelsen består af 4 medlemmer.

6.2 Formanden og kasser vælges på generalforsamlingen. Formanden vælges i ulige år, og kasseren vælges i lige år

6.3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 1/2 er på̊ valg hvert år.

6.4 Bestyrelsen tilstræbes at være repræsentativ i forhold til medlemmernes erhverv.

6.5 Kandidater til bestyrelsen kan stille op uden tilstedeværelse, såfremt de skriftligt har tilkendegivet et ønske om dette til den siddende bestyrelse.

6.6 Genvalg kan finde sted.

6.7 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.8 Der føres beslutningsreferat ved møderne

6.9 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, Det tilstræbes at mindst et medlem skal være bestyrelsesmedlem, og hvor det ikke er muligt, vil der udpeges en kontaktperson som udvalget refererer til.

6.10 Foreningens økonomi tegnes af formanden og kasseren.

§ 7 Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

7.2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages skriftligt varsel – elektronisk via foreningens mailsystem.

7.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

7.4 Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

7.5 Dagsordenen skal omfatte:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent

3) Valg af stemmetællere
4) Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6) Godkendelse af kontingent.
7) Valg til bestyrelsen.
8) Valg af 2 suppleanter
9) Valg af 2 revisorer.

10) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

11)Eventuelt.

12) Forslag fra medlemmerne optages på dagsordenen, såfremt de fremkommer til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

7.6 Ekstraordinær generalforsamling
7.6.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.

§ 8 Generalforsamlingens afholdelse

8.1 Enhver generalforsamling ledes af en på bestyrelsens forslag valgt dirigent, dirigenten kan være medlem af bestyrelsen.

8.2 Afstemning sker efter følgende retningslinjer:
Alle valg sker ved skriftlig afstemning, medmindre forsamlingen på dirigentens forslag enstemmigt vedtager andet. I andre tilfælde sker afstemning ved håndsoprækning.

§ 9 Stemmeret

9.1 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

9.2  Alle afgørelser træffes ved stemmeflertal.

§ 10 Regnskab og revision:

10.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

10.2 Foreningens regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgte revisorer.

10.3 Regnskabet fremlægges til generalforsamlingen

§ 11 Opløsning

11.1 Foreningens opløsning kan kun vedtages af en generalforsamling, på hvilken 2/3 af foreningens medlemmer er mødt og når 3⁄4 af disse stemmer herfor. Afgives ikke dette antal for forslaget, skal bestyrelsen snarest muligt indvarsle en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget bliver vedtaget, såfremt dette sker med mindst 3⁄4 majoritet blandt de fremmødte.

11.2 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue til det på generalforsamlingens vedtagne formål.

Godkendt på foreningens stiftende generalforsamling den 7/2 2017